خرید و مشاوره فنی: 33521405-026

آشنایی با انواع دستگاه سمپاشی

 سمپاش پشتی موتوری

فهرست مطالب

قبل ازاینکه باانواع واقسام دستگاه سمپاشی آشنا شویم لازم است بدانیم که سمپاشی چیست و چه کاربردی دارد؟امروزه اصلی ترین ومهترین اقدام کشاورزان و باغبانان برای دفع حشرات موذی و جانورانی که با گیاهان و درختان اسیب میزنند عملیات سمپاشی است،همچنین عملیات سمپاشی برای بالابردن  وافزایش کیفیت محصولات و طول عمر گیاهان کاربردزیادی دارد، که امروزه برای آسان ترشدن و سهولت انجام این عملیات وهمچنین جلوگیری از هدررفتن سم وبابهترین کیفیت،ازدستگاه های سمپاش که درانواع واقسام گوناگونی موجود هستند استفاده میشود.

انواع واقسام مختلف دستگاه های سمپاشی

سمپاش دستی

سمپاش دستی که نام دیگر آن نیز سمپاش گلخانه ای می باشد، که یکی از ابزار ولوازمی باغبانی است که عملکرد ساده ای دارد،  و غالبا ساختمانی شبیه به تلمبه امشی است ودرمنزل ها برای ازبین بردن حشرات خانگی وبرای سمپاشی کردن گلخانه ها وفضاها ومحیط هایی با مقیاس کوچک استفاده میشود وبه همین دلیل به آن نیز سمپاش گلخانه ای گفته میشود. ساختمان سمپاش دستی یا تلمبه امشی شامل یک مخزن ویک پمپ است وپیستون پمپ بواسطه دستدردرون سیلندربه حرکت درمی آیدو هوارا علاوه برحرکت دادن به جلوبه دو بخش نابرابر تقسیم میکند.پیستون یک بخش ازهوا راواردمخزن وبخش دیگر را به طور مستقیم دراستوانه از طریق روزنه بسیارکوچکی به خارج منتقل میکند.لوله باریکی در درون مخزن وجودداردکه مایع توسط فشاری که ازهوای بالادراثر حرکت پیستون بوجود می آید وارد لوله ی باریک شده ودراخرلوله هم دراثربرخورد داشتن باقسمت دوم هوا بصورت ذره های بسیارریزی درمی آید.سپس هوای داخل مخزن مایع را بصورت قطره های درشت درمی آوردوبطور مداوم وپشت سرهم به خارج واطراف پرتاب میکندو قسمت دوم هوا،این قطره هارا بصورت ذره های خیلی ریز درمی آورد.

انواع دستگاه سمپاش دستی

سمپاش های دستی ازنظرشکل دارای دودسته کتابی واستوانه ای است ،ازنظرجنس نیزشامل دودسته استیل یافلزی وپلاستیکی است که سمپاش پلاستیکی نیز از لحاظ کارایی به دودسته تلمبه ای وشارژی تقسیم میشود.

سمپاش کتابی: دراین نوع دستگاه،سم بافشاری که دردرون منبع وجودداردخارج شده،که فشار دراین نوع سمپاش بصورت متناوب است یعنی فردی که درحال کارکردن با این نوع سمپاش است بایک دست تلمبه وبادست دیگرسمپاشی را انجام میدهد.

سمپاش استوانه ای: دراین نوع دستگاه،فشارباکمک یک پمپ پیستونی ساده تامین وبوجود می آید.فردی که درحال سمپاشی بااین دستگاه است،بعداز پرکردن مخزن از مایع سم تلمبه میزندوهواتحت فشاری دربالای مایع سم حبس میشود وبعدازاینکار،شیرخروجی مایع سم رابازکرده وسمپاشی راآغاز میکند.

سمپاش دستی تلمبه ای: این نوع سمپاش دارای یک مخزن ویک تلمبه است که پیستون این پمپ بواسطه دست دردرون سیلندرحرکت میکند.دردستگاه سمپاش دستی تلمبه ای مایع سم درون مخزن توسط تلمبه به لوله وافشانک انتقال می یابدو عملیات سمپاشی راانجام میدهد.

سمپاشی شارژی: این نوع سمپاش ازطریق باتری کار میکندوبدون نیازبه فشار پمپ،سم راازدرون مخزن به بیرون منتقل میکند.بدلیل آسان بودن حمل سمپاش شارژی،این نوع سمپاش درظرفیت های ۱۰تا۲۰لیتری یافت میشود.این نوع سمپاش را هم میتوان به شکل کوله پشتی روی دوش قراردادوهم بوسیله دسته ای که دربالای آن قراردارددردست گرفت وبه راحتی حمل کرد.

سمپاش دستی دوکاره: این نوع سمپاش هابه هردوطریق شارژی و تلمبه دستی مورداستفاده قرار میگیرندوهنگامی که باتری آن به پایان رسدبصورت تلمبه ای ودستی نیز قابل استفاده است.

دستگاه سمپاش پشتی موتوری

طریقه عملکرداین نوع از دستگاه های سمپاش همچون:سمپاش های دستی است. اما تفاوت این دوبایکدیگر دراین است که فشار لازم برای دستگاه سمپاش بوسیله یک موتوربنزینی تامین وبوجود می آید.دستگاه سمپاش پشتی موتوری توانایی وقابلیت تغییر قطر قطره هاوتغییر زاویه سم رادارامیباشد.قطرقطرات سم دراین نوع سمپاش ها معمولادرحدود۱۰۰میکرون است.مخزن این نوع سمپاش بطور معمول ازجنس پلاستیک است وظرفیت آن بین ۲۰تا۲۳ لیتراست.درشرایط مناسب ومساعد به کمک این سمپاش میتوان روزانه درحدود۲تا۳ هکتارزمین یا باغ را سمپاشی کرد.ازاین نوع دستگاه سمپاش نیز میتوان به عنوان گردپاش نیز بهره واستفاده کرد.

 سمپاش پشتی موتوری

دستگاه سمپاش فرغونی

استفاده ازسمپاش های فرغونی بیشتر برای سمپاشی کردن حجم های زیادباغ هاپیشنهاد میشود،ازآنجایی که مخزن این نوع سمپاش هابزرگ است سمپاشی در مقیاس های وسیع وبزرگ رامقدور کرده البته برای سمپاشی کردن مزارع توصیه میشود که ازدستگاه های مخصوص سمپاش مزارع استفاده شود واستفاده ازاین نوع دستگاه های سمپاش فرغونی معمولاپیشنهاد نمیشود.

دستگاه سمپاش پشت تراکتوری

ازدستگاه سمپاش تراکتوری برای سمپاشی مقیاس های بزرگ ووسیع مانند:مزرعه هاو باغ های پسته،زیتون،هلو،سیب و...استفاده میشود.این نوع ازسمپاش ها که درقسمت پشت تراکتور بسته میشودعملیات سمپاشی را بسیارآسان وراحت میکند.این دستگاه برای متصل کردن سه نقطه تراکتور ساخته شده و برروی یک شاسی‌مستقرمیشود.مخزن این نوع سمپاش بطور معمول از جنس پلاستیک یا فلز ضدزنگ‌ میباشدکه درنوع پلاستیکی این سمپاش ها،اندازه مایع سم درون مخزن بطور واضح مشخص ونمایان است وحجم ومقدار مایع استفاده شده نیزمعلوم است‌.ظرفیت وقابلیت مخزن سمپاش های تراکتوری مختلف است اما معمولا بین۱۵۰ تا۵۰۰ لیترمی باشد.از مزایای استفاده ازدستگاه های سمپاش تراکتوری عبارت است:

صرفه جویی کردن وکاهش اندازه مصرف سم

نیازبودن به نیروی کار کمتر

 کاهش هزینه های سم پاشی 

حفاظت کردن از محیط زیست

 سهولت وچندبرابرشدن سرعت پاشیدن سم

 موجب  توزیع وپاشیدن سم بطوریکسان،یکنواخت، مساوی وهمسان درسطح مزارع میشودوهمچنین سمپاشی باغ ها ومزارع را در وسعت بالا ومقیاس های وسیع آسان میکند.

دستگاه سمپاش زنبه ای

سمپاش های زنبه ای شامل:یک موتور بنزینی،پمپ برای سمپاشی ویک شاسی هستندکه همه اینهابر روی شاسی وصل میشوندوبرای حمل وجابجایی مایع سم ازیک بشکه بطور جداگانه استفاده میشود.همچنین دارای یک موتوربنزینی چهاررزمانه است که قدرتی برابر با 6.5 تا 7 اسب بخار را دارد.مخزن سمپاش های زنبه ای بزرگ وظرفیت آن درحدود۱۰۰تا۲۰۰لیتراست.مقدار مایع سم پاشیده شده بوسیله سمپاش زنبه ای معمولا درحدود ۱۵ تا۲۰ لیتردردقیقه است.

سمپاش زنبه ای بنزینی

تریلر های سمپاشی

این نوع ازسمپاش هابصورت تریلر است،که مخزن حامل مایع سم به روی یک تریلر که در زیر آن دوچرخه حمل کننده پلاستیکی وجود داردقرار گرفته است.این نوع سمپاش نیز درپشت تراکتورکشیده میشود.ظرفیت مخزن این نوع سمپاش ها معمولا مختلف است وظرفیت آنها معمولا چیزی بین۱۸۹ تا۳۷۸۵ لیتر (۵۰ تا۱۰۰۰گالن) است.

چگونگی تعمیر ونگهداری کردن ازانواع سمپاش ها

 • بهتراست موتور هردستگاه سمپاش بصورت دوره ای وهرشش ماه سرویس شود.
 • توجه کنید که پس از هربار استفاده از دستگاه سمپاش، آن را شستشو دهید ونگذارید که سم به مدت طولانی درون دستگاه بماندزیرا امکان ترکیب شدن واسیب واردکردن به قسمت های گوناگون دستگاه وجود دارد.
 • بعداز پایان عملیات سمپاشی قسمت اسپری کننده سم حتما شسته و تمیزشود تاازهرگونه کثیفی وموادشیمیایی پاک وعاری شود.
 • بطور کلی باید همه اجزای دستگاه های سمپاش باید بطور دوره ای وطی زمان های مشخص ومعینی چک شوندواگر دارای عیب وایرادی بودندتعمیر وتعویض شوندتامشکلی  درانجام عملیات سمپاشی پیش نیاید‌. 

جمع بندی درباره انواع سمپاش

یکی از تجهیزات مهم و کاربردی در امور کشاورزی و باغبانی ، دستگاه سمپاش می باشد، ما در این مقاله انواع دستگاه سمپاش را برای شما معرفی کردیم، تا بهتر با عملکرد هر کدام از دستگاه ها آشنا شوید.

   مرتب‌سازی مقالات:

  • پیش‌فرض
  • جدید‌ترین
  • پربازدیدترین
  • بیشترین امتیاز

   جدید‌ترین مقالات:

  مشاهده مقالات بیشتر
  دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید:
  کاربر میهمان

  تایید و ارسال
  انصراف
  دیدگاه کابران:
   نمایش دیدگاه‌های بیشتر